Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (05/09/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (05/09/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament (La Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5656/2013 de 2 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 5 de setembre de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de setembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària de 26 de juny de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament de Mataró insti a solucionar l’abús dels índex hipotecaris variables.

2.2 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en defensa de l’esport amateur català.

2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la fi de vigència de convenis col•lectius.

2.4 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Proposta de festes locals per a l’any 2014.

Aprovació Conveni Fundació Vilaseca.

COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES

5 Aprovar el compte general de l’exercici 2012, integrat pels comptes de l’Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Ens Públics Empresarials i Societats Mercantils.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Secretaria General

6 Aprovar el "Contracte de donació d’un fons documental d’imatges relacionats amb l’activitat professional d’Enric Quintana i Morell propietat del senyor Xavier Cateura i Valls a favor de l’Ajuntament de Mataró"


Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

7 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

8 Donar compte al Ple de les obligacions pendents de pagament enviades al Ministeri, d’acord amb el RDL 8/2013.

9 Donar compte de l’Informe de seguiment del segon trimestre del 2013 del pla d’ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al mes de juny de 2012.

10 Actualització de l’inventari general de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró a 31 de desembre de 2012.

11 Regularització de finques municipals on s'hi ubiquen pous i/o punts de captació d'aigua i de les seves instal•lacions i la seva adscripció a Aigües de Mataró, SA.

12 Aprovació de la minuta del document administratiu de cessió gratuïta del domini de la finca situada amb front al carrer Vallès, 37 de Mataró, amb destinació a Centre d'Assistència Primària Sanitària.


Servei d’Ingressos

13 Ratificar el decret d'Alcaldia número 4676/2013, d' 11 de juliol, d'interposició de recurs d'empara contra la sentència de 15 de març de 2013 del Tribunal Suprem.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

14 Ratificació decret d’alcaldia 4850/2013, de 16 de juliol, d’aprovació addenda de pròrroga 2n semestre 2013, del conveni amb la Generalitat de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge.

15 Ratificació decret d’alcaldia 4849/2013, de 16 de juliol, d’aprovació addenda de pròrroga 2n semestre 2013, del conveni amb la Generalitat de Catalunya relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’habitatges.

16 Ratificació decret d’alcaldia 4971/2013, de 17 de juliol, d’incorporació documentació annexa acreditativa i de rectificar l’error en la Modificació puntual del Pla general relatiu a l’ampliació de centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí, (MPG-77).

17 Ratificació decret d’alcaldia 4985/2013, de 17 de juliol, d’incorporació annexos justificatius i d’aclariments a la Modificació puntual del Pla general àmbit Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix (MPG-76).

18 Autoritzar la modificació del contracte de la societat d’economia mixta (Porta Laietana S.A) subscrit per PUMSA i COPCISA, en els termes acordats en el Consell d’administració de PUMSA


Via Pública

19 Aprovació d’Addenda al Conveni d’Adhesió al Sistema Tarifari Integrat del Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità que presenta l’ATM. (Exp. 74/2001)


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament

20 Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal en representació dels Grups Municipals PSC–PM i CUP.


Servei de Benestar Social

21 Ratificar el decret d'alcaldia número 5200/2013, de data 24 de juliol, d’aprovació de la signatura del Protocol addicional de concreció per al 2013 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012.

22 Donar compte del decret 5217/2013, de 25 de juliol d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular per declarar la il•legitimitat d’una part del deute de l’ajuntament de Mataró.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les acusacions fetes contra la nostra policia tant local com autonòmica arrel dels fets del primer cap de setmana d’agost’13.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per tal que l’ajuntament activi mesures contra l’atur juvenil.


PRECS I PREGUNTES

26 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la construcció de l’aulari nou de l’escola d’adults Can Noé a la Plaça Rocafonda.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al “Contracte Mataró”.

28 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre el Pla Jove.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els incidents que estan tenint lloc aquests dies a diferents barris de la nostra ciutat.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Protocol en actes de calendari oficial de la Festa Major de Mataró.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el creixement de les retirades de vehicles per part del servei de grua.

32 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre les terrasses de bars de la nostra ciutat.

33 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’activitat dels locutoris i la celebració del Ramadà.

 

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre els conflictes originats per la comunitat musulmana contra els nostres cossos de seguretat, i més després de què l’ajuntament fes un comunicat de la mà amb la comunitat musulmana, que PxC en cap moment va recolzar.

35 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre1a celebració de la Setmana de la mobilitat sostenible a Mataró.

36 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les gestions realitzades per part del govern sobre l’escola Angeleta Ferrer.

37 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els fets ocorreguts a principis d’agost en la nostra ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les gestions realitzades per part del govern davant la situació de les famílies que han quedat fora de l’escola Joan Coromines.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor