Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (05/12/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (05/12/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET 7926/2013 de 2 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 5 de desembre de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de desembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 3-10-2013 i extraordinària de 30-10-2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Socialista de rebuig a la reforma de les pensions del Govern de l’Estat.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Canvi representant del grup municipal de PxC en la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics

4 Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Rda. Sant Oleguer núms. 5-7 per a la instal•lació d'un ascensor que doni servei a l'edifici residencial plurifamiliar situat a la ronda Sant Oleguer, 5-7, de Mataró

5 Aprovació inicial de la cessió a precari a favor de Càritas interparroquial de 4 pisos situats al c/ Sant Valentí núm. 19 (1er 1a, 1er 2a, 1er 3a i 1er 4a) per tal de destinar-los a residència de la gent gran.

6 Desafectació de la finca resultant E del Projecte de Reparcel•lació de la UAd-83 Lepant-Churruca/ El Rengle per posar-la a disposició de la Generalitat de Catalunya per prestar-hi el servei públic educatiu (escola Angeleta Ferrer).

7 Arrendament de l’habitatge situat al Carrer Pascual Madoz nº 28-30, escala B 3er pis porta D a favor de MGG.


Direcció de Recursos Humans

8 Modificar determinats articles del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.

9 Resolució de la sol•licitud de la Junta de Personal sobre l'abonament al personal funcionari de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal meritada amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol.

10 Informar que a la Junta de Govern Local, del dia 2 de desembre de 2013, es va donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 1 Mataró, en el procediment de conflicte col•lectiu 736/2013 interposat pels respectius Presidents dels Comitès d'empresa i Delegat de Personal de l'Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms IME, IMPEM, IMAC i IE.

Servei de Compres i Contractacions

11 Aprovació pròrroga del contracte del contracte de gestió servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

12 Aprovació del text refós del document de modificació del Pla General d’Ordenació Municipal, relativa al sòl no urbanitzable.

13 Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la modificació del Pla Director Urbanístic aprovat el 12-4-2010, pel que fa al traçat de la Línia Orbital Ferroviària al seu pas per Mataró.

14 Aprovació del text refós de la modificació puntual del pla general d’ordenació municipal, a l’àmbit de la riera de Cirera-Rocafonda


Via Pública

15 Estimar les al•legacions formulades per infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania

16 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 18-11-2013 relatiu a l’aprovació del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 2013-2016.


Direcció d’Esports

17 Aprovar el canvi de denominació del Camp Municipal d’Esports perquè passi a denominar-se “Camp Municipal d’Esports del Centenari”.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per l’estalvi de diners públics a través de la municipalització del servei de grua.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la creació d’una oficina d’intercanvi de llibres de text.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista sobre l’aplicació de la Llei de la Dependència a Mataró.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA rebutjant la possible venda i privatització del parc públic d’habitatges de l’INCASOL per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’Agenda Cultural de l’ajuntament de Mataró.


 

PRECS I PREGUNTES

23 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró senyalitzi i difongui els Fortins de la costa

24 Prec que presenta el grup municipal Socialista per a la priorització del Pla Estratègic de la Cultura.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la comissaria mòbil que ha entrat en funcionament recentment.

26 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el viatge de l’alcalde a les festes de Cehegin.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les actuacions dutes a terme per l’ajuntament sobre els coneguts com a “Fets del Palau”.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre una denúncia a la Policia Local el dia de la Festa del Xai.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre robatoris ocorreguts les últimes setmanes en bars de Mataró.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la comissaria mòbil a Mataró.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor