Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (06/06/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (06/06/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3703/2013 de 3 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 6 de juny de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de juny de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 4 d’abril de 2013 i de 2 de maig de 2013.

2 DESPATX OFICIAL

2a Declaració Institucional que presenta el grup municipal de CIU per l’atorgament de la medalla d’or de la Generalitat a l’Hble. Sr. Max Cahner.

2b Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista sobre el deute de la Generalitat de Catalunya amb l’ajuntament de Mataró.

2c Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA de suport a la renda garantida ciutadana.

2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal del PPC per commemorar al mes de juny de cada any el dia del Donant.

2e Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP per rebutjar la Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).

2f Declaració Institucional que presenten els grups municipals de CIU, PSC, ICV-EUiA, PxC i la CUP sobre l’obligació d’utilitzar casc en zona urbana a les persones ciclistes.

2g Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals sobre tramitació de les beques de menjadors escolars.


DICTAMENS

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

3 Aprovar l’agermanament de Mataró amb Fort Lauderdale

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics

4 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar una operació de crèdit a llarg termini, per import màxim de 500.000,00 €, amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2013.

5 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar amb les noves condicions financeres, l’operació de crèdit a llarg termini, per import màxim de 800.000,00 €, autoritzada pel Ple de data 7 de novembre de 2012, amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2013.

Compres i Contractacions

6 Resolució de les sol·licituds de Fomento de Construcciones y Contratas, SA referents a l'equilibri financer i a la retribució per objectius pels anys 2009 a 2012, del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de platges.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

7 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM per tal de fer compatible un equipament docent a la plaça Rocafonda.

8 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació municipal àmbit EL SORRALL.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

9 Desestimar la sol·licitud de revisió d’ofici de l’acord d’execució subsidiària de les obres estructurals i d’habitabilitat, al c. Mare de Déu del Pilar, 3, i modificar-lo en el sentit de suprimir les obres d’habitabilitat

PROPOSTES D’URGÈNCIA

Direcció de Serveis Econòmics

10 Aprovació préstec participatiu de l’ajuntament a PUMSA

11 Aprovació préstec participatiu de l’ajuntament a GINTRA

12 Expedient de modificació de crèdit pressupostaris.

13 Aprovació d’un nou marc de preus d’arrendament dels serveis de restauració del Parc Tecnocampus.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA de suport a les comunitat de veïns davant els impagaments de la banca.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per què s'estableixin els mecanismes necessaris a la nostra ciutat per tal d'inventariar els possibles casos de poligàmia.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PxC per instar a les entitats financeres a deixar sense efecte el cobrament de comissions bancàries per descobert.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per tal que l’ajuntament de Mataró faciliti i promocioni l’ús de la bicicleta amb nous carrils i aparcaments segurs.

 

PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la resposta de la Consellera d’Ensenyament a una pregunta de la CUP anunciant la “integració” de les escoles Angeleta Ferrer i Joan Coromines.

19 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la possibilitat que Mataró tingui la marca Destinació de Turisme Esportiu.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cobrament de les sancions per Ordenança de Civisme.

21 Prec que presenta el grup municipal Socialista per garantir l’adequació dels serveis de biblioteques i sales d’estudis durant els períodes de major demanda d’aquests.

22 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per a la creació de mecanismes que garanteixin la participació activa del municipi en la futura planificació escolar de la ciutat.

23 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la possible reimplantació del tèxtil a la nostra ciutat.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de l’arbrat del tram urbà de la N-II al seu pas per la nostra ciutat i del Passeig Marítim.

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que el govern municipal faci les gestions necessàries per tal de què es millori la imatge de l’estació de rodalies de la ciutat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa respecte de la situació actual de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per estudiar la instal•lació de punts de Wi-fi gratuïts al carrer en varis indrets de la ciutat degudament senyalitzats sota la marca: Mataró Conect@

28 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la implantació de mecanismes de seguretat en els contenidors d’escombraries.

 

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor