Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (07/02/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (07/02/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
852/2013 de 4 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de febrer de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de febrer de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 13-12-2012 .i extraordinària de 25-1-2013.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de gener, de delegació de competències relatives a Administració i Atenció Ciutadana.

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 566/2013 de 25 de gener, de nomenament membre de la Junta de Govern Local.

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 567/2013 de 25 de gener, de modificació en la composició de la Mesa de Contractació.

6 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 682/2013 de 29 de gener, de delegació específica d’atribucions Pla Integral Barri Rocafonda-El Palau-Escorxador.

7 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 831/2013 de 4 de febrer, de delegació específica d’atribucions Pla Integral Centre-Eixample-L’Havana..

8 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 832/2013 de 4 de febrer, de delegació específica d’atribucions Pla Integral de Pla d’en Boet-Peramàs-Esmandies.

9 Moció d'Alcaldia de modificació composició de les Comissions Informatives Municipals.

10 Moció d'Alcaldia per designar representant de l’ajuntament de Mataró en la Fundació Privada Unió de Cooperadors.

11 Moció d'Alcaldia sobre règim de retribució i dedicació regidor Ramon Reixach i Puig..


COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

12 Aprovació inicial del Reglament del Registre Ciutadà.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

13 Aprovació del model de negoci i els preus sobre els espais destinats a usos de restauració del Parc Tecnocampus Mataró.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics

14 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012.

15 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


Servei d’Ingressos

16 Aprovació de la modificació de preus públics pel manteniment preceptiu de les franges perimetrals de les urbanitzacions per a la protecció contra incendis.

Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

17 Modificació de fitxers amb dades de caràcter personal per tal d'adaptar-los als requeriments comunicats per l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

18 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal que afecta el “sol no urbanitzable”.

19 Aprovació provisional PE per la línia d’enllaç a 25kv des de Mataró fins a Arenys al seu pas pel camí de les Cinc Sènies, promogut per ENDESA DISTRIBUCIÓN ÈLECTRICA SL.

20 Aprovació inicial modificació Pla General d’Ordenació Municipal àmbit relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí.


Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

21 Aprovació inicial del Mapa estratègic de soroll de Mataró.

22 Aprovació de la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per l'any 2013


Via Pública

23 Redefinició Plànol de delimitació de les franges de protecció de les urbanitzacions.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la instal•lació d’un sistema de detecció de robatori de cablejat elèctric en l’enllumenat públic.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal d’instar al govern municipal a fer pública la planificació escolar pel proper curs escolar 2013-2014 i a defensar les línies escolars previstes en la planificació dels ensenyaments obligatoris a la ciutat.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per realitzar un Pacte per la Cultura a Mataró.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la creació d’un Mapa Sanitari de la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Facultat de Nàutica de Barcelona.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el nombre de delictes a la ciutat durant les passades festes de Nadal.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les persones sense sostre.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular pel compliment del calendari d’obres de construcció del nou edifici de l’escola Marta Mata.

32 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la manca de resposta del govern municipal a les sol·licituds realitzades via registre municipal per part de l’Associació de Veïns de Cerdanyola.

33 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el programa Junts per l’Esport.

34 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la planificació educativa a la ciutat.

35 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acompliment de la proposta de resolució aprovada al Ple ordinari del desembre del 2012 sobre la Caixa Laietana.

36 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’abandonament dels Consells Municipals de Participació per part de la FAVM.

37 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la convocatòria de vaga per part dels treballadors de l’empresa FCC, SA Mataró, encarregada del servei de neteja i recollida de la brossa a la nostra ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referents als acords del Ple que comprometen l’Ajuntament a no pagar crèdits a Bankia fins que l’entitat bancària retorni els diners als afectats per l’estafa de les Preferents.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor