Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (07/03/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (07/03/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament (La Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1486/2013 de 4 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de març de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de març de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 20-12-2012, extraordinària urgent de 20-12-2012 i ordinària de 10 de gener de 2013.

2 DESPATX OFICIAL


DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 1127/2013 de 18 de febrer, de delegació Presidència Consells Territorials.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

4 Aprovació provisional modificacions de les Ordenances Fiscals de l’exercici 2013 (decret 1259/2013).

5 Aprovació dels preus públics per al servei de les impressions i fotocopies de la Biblioteca Antoni Comas

 


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

6 Aprovació inicial modificació Pla General d’Ordenació Municipal, referent a la titularitat del sistema d'equipaments comunitaris, en concret l’article 275 de les NNUU del Pla General d’Ordenació.

7 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal relativa a l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt.

8 Aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 28 de la normativa del Pla Especial Arquitectònic de Mataró 1999

9 Declarar d’interès social per a la ciutat de Mataró, la instal•lació d’un centre comercial de gran format, i així com el seu emplaçament a l’illa formada per la Ronda Alfons XII/Miquel Biada/Torrijos/Passatge Torrijos.

10 Declarar d’interès social i cultural per a la ciutat de Mataró, la reconstrucció del conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-ho a equipament públic municipal.

11 Conveni amb l’Associació Plataforma Salvem Can Fàbregas

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

12 Aprovació de correccions de la Memòria del Pla d'usos i serveis de temporada de les platges de Mataró.

13 Aprovar modificació del Reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró.


Via Pública

14 Donar compte de l’aprovació del Pla de Seguretat Local de Mataró 2013-2015 aprovat per la Junta Local de Seguretat del passat dia 5 de febrer de 2013.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Servei de Benestar Social

15 Adhesió al conveni per a la creació del fons social d’habitatges, signat pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari.


Direcció de Cultura

16 Reconeixement de la Processó General del Divendres Sant com a Patrimoni Cultural de la Ciutat


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per declarar a Josep Ibern “persona non grata” a Mataró.

18 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Partit Popular de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per garantir el bon funcionament dels mitjans de comunicació municipals i les relacions institucionals de l’ajuntament de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el resultat de les gestions fetes per l’alcalde en relació a l’accident a l’estació de Mataró fa un any.

20 Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la elaboració i aplicació d’un Protocol d’actuació policial en cas de festes d’afluència massiva.

21 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista relativa al canvi de gestió de la recollida de residus comercials.

22 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la privatització de l’Hospital de Mataró.

23 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el projecte d’instal•lació de la gespa artificial al camp municipal de futbol de Vista Alegre-Molins.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el robatori de les claus a nens/es i/o joves per tal d’accedir al seu domicili.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’anunci del govern municipal d’instal•lar càmeres de videovigilància a la ciutat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’impacte de les noves ordenances fiscals en els petits negocis de la ciutat.

27 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les obres dels vestidors del nou grau de cafè del Tecnocampus.

28 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa a propòsit del compromís adquirit pel Ple municipal del passat febrer de demanar al govern de la Generalitat de Catalunya la no supressió de línies escolars a la nostra ciutat mentre hi persisteixin increments de ràtio.

29 Pregunta/Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre el ciberassetjament escolar.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les incidències que provoquen determinades especies d’aus i el seu control a l’actualitat.

31 Pregunta que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la possible privatització de l’Hospital de Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per l’acompliment dels acords de retirar dels parcs i jardins municipals l’herbicida tòxic Glifosat i substituir els agrotòxics per alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la relació entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’empresa CCM Estratègies i Salut, SL

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor