Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (07/11/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (07/11/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7051/2013 de 4 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 7 de novembre de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de novembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinàries de 5-9-2013 i extraordinària de 25-9-2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular arran dels moviments sísmics provocats a les terres del Sènia per la planta Castor.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la reforma del sector elèctric.

2.3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del Dia Internacional contra la violència vers les Dones.

2.4 Declaració Institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya a la Declaració Institucional del grup municipal de PxC sobre condemna al terrorisme d’ETA i en record a les seves víctimes.

2.5 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista per instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer i fer efectiu el deute pendent de pagament amb l’ajuntament de Mataró.

 

DICTAMENS

Alcaldia

3 Iniciar expedient atorgant la Medalla de la Ciutat a la Unió General de Treballadors (UGT)

4 Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals.

5 Revocar acord plenari de data 14-7-2011 de delegacions de competències a la Junta de Govern Local.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACÍÓ
Direcció de Promoció Econòmica i Innovació

6 Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats de marxants de Mataró.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

7 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012.

8 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

9 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària per suplement i crèdit extraordinari i modificació de les bases d’execució del pressupost prorrogat.

10 Aprovació Convenis de col•laboració entre la Fundació Iluro i l'Ajuntament de Mataró per l'aprofitament, ús i gaudi dels espais ubicats a l’Avinguda Gatassa i al carrer Siete Partidas, titularitat de la Fundació.


Direcció de Recursos Humans

11 Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

12 Aprovació definitiva de la modificació de varis articles de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.

13 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’Activitats – Instruccions Tècniques


Espais Públics

14 Ratificació del decret d’adhesió al conveni entre Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOEMBES per a la gestió d’envasos 2013-2018

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Servei de Benestar Social

15 Aprovació inicial del Reglament per a l’obtenció del carnet blau


Direcció de Cultura

16 Inclusió, modificació i supressió de vials al nomenclàtor de la ciutat


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per arranjar el pas per a peatons i ciclistes del Passeig Marítim de Mataró, davant les instal•lacions del Centre de Natació.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal d’establir mecanismes de suport al comerç mataroní.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per elaborar un protocol d’actuació per evitar la matança de xais sense cap mena de control a mans de musulmans amb motiu de la “festa del xai” i incloure en l’ordenança de civisme sancions per aquestes matances il•legals. .

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per a l’ocupació a la nostra ciutat.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per facilitar el lloguer, a un preu assequible, dels habitatges buits que les entitats financeres i promotores retenen amb la finalitat d’especular-hi econòmicament.

 

PRECS I PREGUNTES

22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Fira d’Artesania i el regal de Nadal de Mataró.

23 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per fer un procés participatiu per la futura ubicació de la tradicional “fira dels hippies” i animar als ciutadans a fer suggeriments per potenciar-la.

24 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró deixi de commemorar el dia de la Constitució Espanyola.

25 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la creació i l’ús de solars socials a la ciutat de Mataró.

26 Prec que presenta el grup municipal Socialista per demanar que de manera urgent s’ataqui la plaga de rates al Parc de Cerdanyola.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre els habitatges buits propietat dels bancs que hi ha a la ciutat de Mataró.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les campanyes de desratització y desinsectació.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla de manteniment de les instal•lacions esportives i les deficiències detectades a les mateixes.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la realització de murals amb contingut polític i la utilització d’edificis catalogats o espais singulars per realitzar propaganda política.

31 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró senyalitzi i difongui els Fortins de la costa.

32 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les conseqüències de l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni.

33 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre les possibles conseqüències de les declaracions del Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials en relació a les mesures tècniques portades a terme en l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni.

34 Prec que presenta el grup municipal Socialista per a la redacció d’un nou projecte d’instal•lació de gespa artificial al camp municipal de Molins-Vista Alegre.

35 Prec que presenta el grup municipal Socialista per a la priorització del Pla Estratègic de la cultura.

36 Prec que presenta el grup municipal Socialista per garantir l’ajut de beques menjador a les famílies que ho sol•licitin.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor