Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari (03/10/2013)

Escoltar

Ple ordinari (03/10/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Plens
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6238/2013 de 30 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 3 d’octubre de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 d’octubre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 4 de juliol de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Esmena a la totalitat que presenta el grup municipal Socialista respecte a la proposta prèvia del grup municipal de PxC, per instar al departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a què retirin l’estelada que oneja al Parc de Bombers de Mataró.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de suport a la comunitat educativa de les illes per una escola pública de qualitat i en català.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

4 Cessió a precari a favor de la Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica d'uns espais a l'edifici, de propietat municipal, situat a la plaça dels Bous núm. 3-5.

Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions

5 Actualització de fitxers declarats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

6 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, per catalogar, tres nous elements arquitectònics: els búnquers de la platja, l’aqüeducte de les Cinc Sènies i el repartidor d’aigües del c. Bisbe Mas.

 


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Àrea de Participació i Serveis a les Persones

7 Aprovar un conveni entre la Fundació Privada del Maresme i l’Ajuntament de Mataró relatiu a l’equipament ubicat a la plaça dels Bous.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona estudiï alternatives més sostenibles a l’actual sistema de recollida de residus i neteja viària.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la instal•lació de desfibril•ladors.

 

PRECS I PREGUNTES

10 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per donar suport a aquelles comunitats de propietaris on per normativa algú demani la instal•lació d’antenes parabòliques comunitàries i aquest fet suposi una despesa que els veïns no puguin suportar.

11 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya. sobre la realització d’un Màster d’Emprenedoria i Innovació a l’Escola Universitària del Tecnocampus.

12 Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant que torni a haver opinió a la pàgina web www.mataronoticies.cat, des de fa uns mesos http://www.mataroradio.cat/mataronoticies

13 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que els treballadors públics cobrin la part proporcional de la paga extraordinària de desembre corresponent al període entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012.

14 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre Can Civit.

15 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la construcció del nou edifici de l’escola Angeleta Ferrer.

16 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la millora de la neteja dels carrers i la brossa, deixalles, runa i voluminosos que s’acumula al costat d’alguns contenidors d’escombraries de la nostra ciutat.

17 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el recent viatge de l’alcalde a Cehegín.

18 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per crear un punt de trobada a la pàgina web de l’ajuntament per facilitar la trobada a persones que estan interessades en compartir vehicle per a desplaçaments habituals o esporàdics.

19 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la taxa per la tinença d’animals domèstics.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor