Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CIM de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (24/07/2014)

Escoltar

CIM de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (24/07/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dijous 24 de juliol de 2014

HORA: 9.20 h

LLOC: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró


 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 18 de la sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2014.

2. Despatx oficial.  

3. Línees d’actuació.  

3.1 Establiment d’un canon per l’adscripció a favor d’AMSA de les instal•lacions de clavegueram

3.2 Observatori de la Crisi.


 

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre del 2014


SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 2.888.177,04 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. (exp. 179/2014)


6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’INGRESSOS

6.1. Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 320/2010 M, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2010.

6.2 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 438/2010-E, interposat per Vodafone España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2010.

6.3 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 395/2011-A5, interposat per Vodafone España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2011.

6.4 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 404/2011, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2011

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.5 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 2012.

6.6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

6.7 Actualització de l’inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 31 de desembre de 2013.

6.8 Modificació de la concessió sobre el domini públic de la finca situada al carrer Capcir núm. 1 atorgada a favor del Club de Tennis Mataró.

6.9 Exercici de l'acció judicial de desnonament per manca de pagament i reclamació de rendes en contra de l'actual arendatària respecte de l’habitatge, de titularitat municipal, situat al carrer Sant Valentí núm. 31 6è 4a.

6.10 Exercici de les accions judicials corresponents en contra de l'arrendatari i/o actuals hereus o ocupants de l'habitatge, de titularitat municipal, situat al carrer Dulcinea (o carrer Grup de les Santes) núm. 3 1er pis per recuperar-ne la possessió i reclamar les rendes pendents de pagament.

 

Mataró, 21 de juliol de 2014 

 

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas