Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (30/01/2014)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (30/01/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 30 de gener de 2014
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 2 de la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2014.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

3. 1 Canvi mapa electoral.

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Donar-se per assabentada de la Sentència número 333, de 21 d’octubre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 311/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda mentre feia la prova de corda en el procés de selecció per proveir diverses places de la policia local. (expedient W49/09).

5.2 Donar-se per assabentada de la Sentència número 303/13, de 20 de novembre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona en el Procediment Abreujat número 439/11, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació
administrativa de responsabilitat patrimonial per haver topat el vehicle amb una de les pilones que regulen el trànsit. (Expedient: W70/10).

5.3 Donar-se per assabentada de la Sentència número 293, de 24 d’octubre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 463/10, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública. (Expedient: AGC56/08).

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’ INGRESSOS

5.4 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 136/2013 BR , interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra la sanció de 10.238,53 euros , relativa a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

5.5 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 130/2013 A2 , interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra la sanció de 6.207,82 euros , relativa a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment de zones verdes. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 917.231,37 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. (exp. 280/2013)


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una
llista d’espera interna de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, grup A2, per concurs de mèrits específics.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró (exp. 251/2013)

6.2 Aprovar el plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a la concessió del servei públic de construcció d'un aparcament subterrani a la zona del carrer Churruca i la subsegüent conservació i explotació; així com aprovació del corresponent estudi de viabilitat.

 

 

 

 


SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

6.3 Proposta adaptació fixers LOPD- RequerimentAPDCAT_Gener2014.
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

6.4 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per XAV

SERVEI D’INGRESSOS

6.5 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a l'exercici 2014.

6.6 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2014.


6.7 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2014.


7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 27 de gener de 2014