Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/09/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/09/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5899/2014 de 28 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió de l'1 de setembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 de setembre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de juliol de 2014


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, del servei de centre obert (servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants).

4 Adjudicació del concurs pel subministrament de material d’obra.

5 Adjudicació del concurs de treballs de paleta a la via pública.

6 Adjudicació del projecte d’actuacions de manteniment i millora a la via pública.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Aprovar la convocatòria i les bases específiques que regularan, el procés selectiu per a la cobertura de forma temporal d’un lloc d’oficial primera jardineria, grup C1, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant.

8 Aprovar la convocatòria i les bases específiques que regularan el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques auxiliar biblioteca, grup C1.

9 Contracte laboral indefinit a dos tècnics mitjans serveis personals de programa.
10 Contracte laboral indefinit a dos tècnics mitjans

11 Nomenament com a funcionàries de carrera a cinc assistents socials

12 Ratificació del Decret número 5606/2014, de 30 de juliol del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana pel que es desestima el recurs de reposició presentat contra les bases específiques del procés per a la provisió del lloc de coordinador atenció ciutadana presencial

13 Ratificació del Decret 5400/2014 de 22 de juliol de l’Alcalde president, d'acceptació de la subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del programa Treball i Formació (RMI 2014).

14 Ratificació del Decret 5443/2014 de 23 de juliol de l’Alcalde president, d'adhesió a la Pròrroga de data 12 de maig de 2014, de l'acord signat l’any 2013 en el marc dels programes de formació i treball promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

15 Aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara