Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/10/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/10/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6992/2014 de 9 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 13 d'octubre de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 d’octubre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de setembre de 2014


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de control integrat de plagues urbanes en el municipi de Mataró, mitjançant tècniques de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD).

4 Adjudicació del servei de manteniment de solars municipals.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de treballadors/es socials, grup A2, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera d’educadors/es socials, grup A2, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7 Aprovació inicial del Pla especial “Sant Ramon” (Les Magnòlies) per la reforma d’un habitatge rural.

-Via pública-

8 Donar compte de la Sentència núm. 198/2014, de 27 de juny de 2014, del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en recurs contenciós administratiu 131/2013-BR contra resolució de 5 de març de 2012.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor