Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/04/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/04/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2646/2014 de 10 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 d'abril de 2014.
a: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 d’abril de 2014, a DOS QUARTS DE DUES de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 31 de març de 2014


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Extinció del dret de superfície sobre la finca de la plaça dels Bous, 3-5 de Mataró.

-Servei d’Ingressos-

4 Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 628/2011 interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra la liquidació de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic (empreses de telefonia mòbil) de l'exercici 2011.

5 Donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 552/2010, interposat per CAIXABANK, SA contra la inclusió de 16 oficines en diversos epígrafs de la matrícula de l'IAE per als exercicis 1995 i 1996.
-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de treballs de paleta a la via pública.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material d’obra.

8 Adjudicació del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9 Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2014 per a la cobertura de les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la Sentència numero 186/2013, de data 25 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari número 757/2009, interposat contra el decret numero 7090/2009, d’1de setembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que resolt desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC33/2008).


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Servei d’Equipaments Municipals-

11 Aprovació inicial del Projecte executiu d’instal•lació de gespa artificial al Camp Municipal de Futbol de Vista Alegre-Molins

-Servei d’Espais Públics-

12 Aprovació inicial del Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública. Any 2014.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor