Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/09/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/09/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6228/2014 de 10 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 de setembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de setembre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 de setembre de 2014


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport a l’ òrgan interventor en la realització dels treballs d’ auditories de regularitat financera i de compliment de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.

4 Adjudicar el concurs per a la contractació del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el procediment acomiadament 775/2013, seguit a instància de BLG.

6 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 15 Bcn, en el recurs contenciós administratiu 214/2013 interposat per NMP.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Servei d’Espais Públics-

7 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer Cuba i entorns Plaça de les Tereses.

8 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram i de l’aigua potable del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses.


PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor