Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/1/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/1/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7906/2014 de 13 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 17 de novembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

 


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 d’octubre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de novembre de 2014.


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del Servei de suport a l’òrgan interventor en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico financera de l’empresa municipal PUMSA.

4 Adjudicació del subministrament de vestuari per la Policia Local

5 Declarar desert el concurs per a la contractació del servei de suport a l’estudi i iniciar nova licitació.
SECRETARIA GENERAL

6 Donar-se per assabentada de la Sentència número 277/14, de 20 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 303/2013-C, que decideix el contenciós interposat contra el decret numero 2415/2013, de 23 de maig, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, que desestimava la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7 Aprovació inicial de l’Estudi de detall del carrer Sant Antoni 54-56.

8 Donar compliment a la Sentencia dictada pel Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 6a) sobre l’expropiació de sòl i construccions de la Rda. O’Donnell s/n cantonada amb el c. Pompeu Fabra, amb clau V (sistema d’espais lliures, parcs i jardins urbans)


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor