Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (19/05/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (19/05/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3386/2014 de 15 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 19 de maig de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de maig de 2014, a les 14h i 30 minuts, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària que tinguè lloc el 28 d’abril de 2014.


2 DESPATX OFICIAL
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre del 2014


-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert del projecte d’ actuacions de millora a la via pública, any 2014. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 762.644,63 euros, IVA no inclòs.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del projecte executiu d’ instal•lació de gespa artificial al Camp de Futbol Vista Alegre -Els Molins . Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 308.264,46 euros, IVA no inclòs.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

6 Donar-se per assabentat de la sentència 108/14 recaiguda en el procediment abreujat 49/13 del Jutjat Contenciós Administratiu 13.

7 Donar-se per assabentat de la sentència 45/14 recaiguda en el procediment abreujat 131/13 del Jutjat Contenciós Administratiu 15.


-Servei d’Espais Públics-

8 Acceptar els preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus del Maresme per l’any 2014.


-Via Pública-

9 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència de 7 de febrer de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 280/2012 B1 contra la resolució formulada per Decret núm. 785/2012, de 30 de gener.

10 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència de 15 de novembre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 6/2011 contra la resolució formulada per Decret núm. 186/2010 de 12 de gener.

11 Donar compliment al contingut de la sentència de 17 de desembre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en relació al recurs contenciós administratiu 148/2009 contra la resolució formulada per Decret núm. 7276/2008, de 12 de setembre, del Conseller Delegat de Via Pública.


PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor