Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/04/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/04/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2866/2014 de 24 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 28 d'abril de 2014.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 d’abril de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 d’abril de 2014.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

3 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 43/2007, interposat contra multa per infracció urbanística modificació estació base de telefonia mòbil, a la ctra. de Mata, 43.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor