Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/09/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/09/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6605/2014 de 25 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 29 de setembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de setembre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de setembre de 2014


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 531/2010-F1, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra la provisió de constrenyiment de l'ORGT de la liquidació de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local (telefonia mòbil), de l’exercici 2009.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de serveis de suport a l’estudi.

5 Modificació i regularització comptable del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró (exp. 20/2006)

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, de les obres del Projecte executiu de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses.

SECRETARIA GENERAL

7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 166/2014, de data 18 de juliol de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 14/2011, interposat contra el decret numero 8982/2010, de 9 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que resolt desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

8 Donar compte sentència 182/2014, dictada pel Jutjat contenciós administratiu nº 5 de Barcelona que desestima el RCA núm. 356/2010 interposat per AM. P.P. s/àmbit Can Quirze.


PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor