Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (31/03/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (31/03/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2249/2014 de 27 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 31 de març de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 31 de març de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de març de 2014.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’alimentació a les escoles bressol municipals de Mataró.

4 Modificació del plec de clàusules administratives que regirà la contractació del servei de manteniment de zones verdes.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de disseny, fabricació, subministrament, muntatge i instal•lació corresponent a la presentació inicial de la “Col•lecció Fundació Jaume Vilaseca.

6 Adjudicació del servei de manteniment dels aparells elevadors en equipaments municipals.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a mitjà/ana informàtic/a, grup A2, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a superior de salut pública, grup A1, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a al procés selectiu per a la cobertura de forma temporal d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la plaça, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

10 Donar compte de la Sentència de data 12 de febrer de 2014, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 462/12 , seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Via pública-

11 Atorgament distincions i condecoracions membres Policia Local i altres.

12 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 34/2014 de data 29 de gener de 2014, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu número 158/2013, contra la resolució formulada per Decret núm. 7894/2011, de 29 de novembre, de la Regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor