Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (30/01/2014)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (30/01/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
508/2014 de 27 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 30 de gener de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 30 de gener de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1
Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2014

-Direcció de Recursos Humans-

2 Aprovació de la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2014.

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL AUDIOVISUAL

3
Aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual per a l’any 2014.

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

4
Aprovació de Conveni entre Ajuntament de Mataró i FCC Construcción, SA sobre l’extinció del deute corresponent al contracte per a l’execució de les obres de construcció d’un edifici destinat a usos terciaris a l’illa 3, parcel.la III 1-3 de l’ambit del Rengle a Mataró, subscrit l’any 2007 entre l’empresa municipal PUMSA i FCC Construcción, SA.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor