Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (23/12/2014)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (23/12/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9057/2014 de 18 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 23 de desembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 23 de desembre de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per un import màxim de 34.175.324,02 €.

2 Rescat parcial de la concessió demanial consistent en l’ús privatiu dels terrenys municipals situats al subsòl del Parc Central, per a l’execució de les obres de construcció i explotació del servei d’aparcament i adscripció simultània de la construcció revertida a favor de PUMSA.

3 Rescat parcial de la concessió demanial consistent en l'ús privatiu dels terrenys municipals situats al subsòl de la Plaça Rocafonda

4 Adquisició de sis naus industrials, propietat de PUMSA, situades al sector de les Hortes del Camí Ral.

5 Desafectació finca propietat municipal, de la parcel•la Eq, del PR UA89d Ernest Lluch / Valldeix.

6 Aprovació de la subrogació o contractació d’una operació de substitució del préstec a llarg termini, d’import total màxim 1.033.000,00 €, amb destí a finançar l’adquisició del Centre de Serveis Logístics a PUMSA.

7 Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per crèdit extraordinari del pressupost 2014

8 Modificació bases d’execució del pressupost prorrogat al 2015.

9 Modificació del conveni de data 25 de novembre de 2013, formalitzat entre la Fundació Iluro i l'Ajuntament de Mataró, que tenia per objecte la cessió i reobertura de l'espai Laietà.

 

Servei d’Ingressos

10 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i de les categories fiscals dels carrers.

11 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.

12 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals reguladores dels preus públics.

13 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals reguladores de les tarifes.

14 Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions relatives a diferents tributs municipals

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor