Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (06/02/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari (06/02/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
712/2014 de 3 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 6 de febrer de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de febrer de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 5-12-2013 i extraordinària de 19-12-2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular contra el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i de suport als seus treballadors.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular i el grup municipal Socialista en contra de la reforma de la Llei de l’avortament.

2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la pujada tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità..

2.4 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals respecte del finançament de l’Escola Municipal de Música.

 

 

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Modificació plantilla personal eventual


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Direcció de Promoció Econòmica

4 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats de marxants de Mataró.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics

5 Concurs per la constitució d’un dret d’opció de compra sobre 24.100 accions (equivalent al 51,1% del capital social) de la societat Mataró Energia Sostenible S.A., titularitat d’Aigües de Mataró S.A.


Servei d’Ingressos

6 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a l'exercici 2014.

7 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2014.

8 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2014.


Servei de Compres i Contractacions

9 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró.

10 Aprovar el plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a la concessió del servei públic de construcció d'un aparcament subterrani a la zona del carrer Churruca i la subsegüent conservació i explotació; així com aprovació del corresponent estudi de viabilitat.

Direcció de Recursos Humans

11 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per XAV


Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

12 Proposta adaptació fitxers LOPD. Requeriment Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Gener 2014.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Via Pública

13 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura

14 Canvi de representant a la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró.

15 Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el grup municipal Socialista i el grup municipal de Convergència i Unió, per sancionar les entitats financeres i altres grans empreses que tenen immobles permanentment desocupats.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya perquè l’ajuntament de Mataró no cedeixi el Padró Municipal, ni col•labori amb mitjans materials humans ni tècnics, per a la realització d’una consulta il•legal.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró prengui mesures en contra l’augment de tarifes de l’Autoritat del Transport Metropolità.


PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els nens fills d’estrangers que marxen a estudiar als seus països d’origen en edat d’escolarització obligatòria.

20 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’aparició de senglars (sus scrofa) a la nostra ciutat i prevenir els problemes que la seva presència i proliferació poden comportar.

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’horari d’obertura de les terrasses de bar.

22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què es faci un pla de xoc de millora de la via pública i zones de joc i parcs de la ciutat amb la candelarització de les mateixes.

23 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la segona línia de l’escola Joan Coromines.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’actuació dels mossos d’esquadra contra persones que participaven a la concentració pacífica a l’estació de Mataró de rebuig a la pujada dels preus del transport públic.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’esfondrament de la porta principal del Parc Central.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor