Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (09/01/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari (09/01/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
10/2014 de 3 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 9 de gener de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 9 de gener de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió de 7 de novembre de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en defensa de les Polítiques d’Igualtat Locals.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de suport a l’acord per la consulta per decidir el futur polític de Catalunya.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Canvi designació representant del grup municipal Socialista en la Fundació Privada Unió de Cooperadors.

4 Atorgament Medalla de la Ciutat a la Unió General de Treballadors.

5 Atorgament Medalla de la Ciutat a títol pòstum al Sr. Santiago Estrany i Castany.

6 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 8/2014 de 3 de gener, de modificació règim de dedicació del regidor Xavier Safont-Tria i Ramon.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics

7 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per un import màxim de 24.654.794,94 €.

8 Cessió d’ús, gratuïta, d’una part de la finca del c/ Lepant-Churruca (antiga fàbrica de Can Fàbregas), a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un centre educatiu.


Servei de Compres i Contractacions

9 Concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró.


Direcció de Recursos Humans

10 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ACC.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

11 Aprovació definitiva Mapa Estratègic de Soroll del municipi de Mataró


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Servei de Família

12 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 2-12-2013 relatiu a l’aprovació del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016.

13 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 16-12-2013 relatiu a l’aprovació del Pla Jove x Mataró 2013-2016.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal d’impulsar l’activitat econòmica i reactivar els locals comercials buits.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular davant els projectes de mobilitat que afecten Mataró i la Comarca.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a que l’Ajuntament realitzi una campanya preventiva sobre incendis a vivendes

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per fer complir la Llei d’horaris comercials a la ciutat.

 


PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre les intoxicacions per alcohol de 15 joves a la zona d’oci nocturn del Polígon de Pla d’en Boet.

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els pisos adaptats del carrer Nuñez de Balboa, 10-12 i les seves deficiències.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’acte de l’entitat “Sumate” a Mataró.

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els problemes que han provocat les obres realitzades a l’av. Gatassa i dels carrers Fradera i Llanes, Matheu i Lluís Moret.

22 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre el desplaçament de dues metgesses del CAP de Rocafonda-El Palau.

23 Prec que presenta el Grup Municipal Socialista demanant la elaboració i aplicació d’un protocol d’actuació policial contra el consum d’alcohol a la via pública.

24 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el CAP de Rocafonda-El Palau.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al desplaçament de dues doctores que no podran continuar atenent veïns i veïnes al CAP de Rocafonda.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor