Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (06/11/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (06/11/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7609/2014 de 3 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 de novembre de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de novembre de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 23-9-2014 i ordinària de 2-10-2014.

 

2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de rebuig a la indemnització amb fons públics del projecte Castor.

2.3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

 

 

 

DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmic
a

3 Acordar sol•licitar al MINHAP l’ampliació en 120 mensualitats del reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la Participació en els Tributs de l’Estat de conformitat amb la Disposició Addicional Única del RDL 12/2014, de 13 de setembre.

4 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012

5 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2014.

6 Arrendament d’un local de l’edifici, propietat de PUMSA, situat al carrer Churruca 84-88 de Mataró per ubicar-hi el Centre d´Informació i Recursos per les Dones (CIRD) –de titularitat municipal- i el Servei d´Intervenció Especialitzada Mataró- Maresme (SIE) –de titularitat autonòmica-.

7 Traspàs de la gestió dels pisos socials municipals a favor de la societat municipal de capital íntegrament local Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per a la seva gestió i compliment dels seus fins fundacionals mitjançant la adscripció i la resolució de dos contractes d’arrendament subscrits entre PUMSA i l’Ajuntament de Mataró de dos habitatges de PUMSA destinats a lloguer social.

8 Aprovació Addenda número 1 als pactes signats entre l’Ajuntament de Mataró, PUMSA i FCC Construcción, SA, el dia 11 de març de 2014 pel pagament del deute derivat de la construcció per FCC d’un edifici a l’àmbit del Rengle.

9 Donar compte de l’aprovació d’operació dels crèdits amb el BBVA, d’import 4.440.000 €, BANKIA, d’import 2.000.000 €, CAIXABANK, d’import 1.000.000 €, destinat al pagament del deute amb FCC.

 

Direcció de Recursos Humans

10 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per LRR i ILG

11 Declaració de segona activitat privada docent amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per FJTC i CARL

12 Declaració de segona activitat privada d’exercici lliure professió amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per CPSS.

13 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per la Sra. MAGS.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

14 Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del C. Churruca (Àmbit “Lepanto-Churruca” de la UAd-83).

15 Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGO de Mataró, referent als “Paràmetres reguladors d’usos i activitats (Capítol V del Títol II. Arts. 128 a 143).


Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

16 Ratificació del Decret 6688/14 de 29 de setembre, pel qual es desestima el Recurs de Reposició presentat contra l’ordre d’enderroc dictada per decret 5396/2014 de 21 de juliol.


Via Pública

17 Imposar a J.F.D. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 225/14).

18 Imposar a T.L.A. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions de 600, 400 i 300,51 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 228/14).

19 Imposar a C.P.L. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions de 600, 400 i 300,51 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 595/14).

20 Imposar a M.M.G. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions de 400 i 200,51 i 600 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 596/14).

21 Imposar a A.R.M. una sanció de 400,51 euros per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 600/14).

22 Estimar el recurs extraordinari de revisió presentat per LL.S.N. en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 571/14.

23 Estimar parcialment les al•legacions presentades per E.S.R. i imposar una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i una sanció de 200,51euros per infraccions greus en matèria d’animals considerats potencialment perillosos (exp. 597/2014).

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura

24 Inclusió i modificació de vials al nomenclàtor de la ciutat.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de Resolució que presenta el regidor no adscrit, sobre les assignacions dels grups municipals.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró suspengui l’aportació econòmica a la Federació de Municipis de Catalunya.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya perquè l’ajuntament no cedeixi cap equipament municipal ni col•labori amb mitjans materials, humans ni tècnics per a la realització de la consulta alternativa convocada per Artur Mas el 9 de novembre.

 

PRECS I PREGUNTES

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de la xemeneia de l’antiga empresa Tintex situada a la Plaça Assemblea de Catalunya de la nostra ciutat.

29 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa per tal que el govern municipal doni compte dels indicadors socials de la ciutat de Mataró.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què s’actuï contra les persones o entitats que vulnerin reiteradament l’Ordenança Municipal de la Publicitat exterior de Mataró.

31 Pregunta que presenta el regidor no adscrit sobre la relació entre l’Ajuntament de Mataró i el Cafè del Mar.

32 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acord entre l’ajuntament de Mataró i el Casal Independentista “El Teler”.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’avançament del concurs de les concessions del Port de Mataró.

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què l’ajuntament de Mataró es personi contra la persona que va ser detinguda pel robatori de la bandera espanyola de la comissària de la Policia Local per denigrar a la nostra policia.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al desplegament de la Policia local amb material antiavalots en el “desallotjament” del Casal Popular i Independentista El Teler.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
La Secretària Acctal.,
Anna Ramirez Lara