Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (04/09/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (04/09/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5942/2014 d'1 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 de setembre de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de setembre de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 3-7-2014 i extraordinària de 21-7-2014.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista en suport a l’economia del Tercer Sector.


DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

3 Aprovar el Compte General de l’exercici 2013 integrat pels comptes de l’Ajuntament, les seves Societats Mercantils i els seus Ens Públics Empresarials.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

4 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 2012.

5 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

6 Actualització de l’inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 31 de desembre de 2013.

7 Modificació de la concessió sobre el domini públic de la finca situada al carrer Capcir núm. 1 atorgada a favor del Club de Tennis Mataró.

8 Exercici de l'acció judicial de desnonament per manca de pagament i reclamació de rendes en contra de l'actual arendatària respecte de l’habitatge, de titularitat municipal, situat al carrer Sant Valentí núm. 31 6è 4a.

9 Exercici de les accions judicials corresponents en contra de l'arrendatari i/o actuals hereus o ocupants de l'habitatge, de titularitat municipal, situat al carrer Dulcinea (o carrer Grup de les Santes) núm. 3 1er pis per recuperar-ne la possessió i reclamar les rendes pendents de pagament.


Servei d’Ingressos-

10 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 320/2010 M, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2010.

11 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 438/2010-E, interposat per Vodafone España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2010.

12 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 395/2011-A5, interposat per Vodafone España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2011.

13 Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 404/2011, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2011

14 Aprovació dels preus públics per la realització de cursos i per la utilització d’espais al Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2014-2015.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

15 Aprovació provisional del Pla especial del Parc Forestal.


Via Pública

16 Imposar a posar a G.M.P. una sanció de 2.404,50 euros per una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 221/14.

17 Imposar a posar a F.J.C.S. una sanció de 2.404,05 euros per una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 222/14.

18 Imposar a posar a C.A.M. una sanció de 2.404,05 euros per una infracció molt greu i unes sancions de 400,00, 200,51 i 600,00 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 226/14.

19 Imposar a posar a A.M.C.R. una sanció de 2.404,05 euros per una infracció molt greu i unes sancions de 400,00, 300,51 euros en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 227/14.

20 Estimar parcialment les al•legacions formulades per S.R.A., pels motius recollits en la part expositiva de l’Acord i imposar una sanció de 1.202,02 € a S.R.A., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 224/14.

21 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per I.A.C. per infracció molt greu i anul•lar la sanció per infracció greu, ambdues en matèria de gossos considerats potencialment perillosos pels motius recollits en la part expositiva de l’Acord. Exp. 66/2013.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22 Proposta de Resolució que presenta el regidor no adscrit, sobre els drets i deures dels regidors d’aquesta Corporació.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per activar un dispositiu de vigilància per detectar i sancionar els sacrificis d’animals que es portin a terme de manera irregular a Mataró.


PRECS I PREGUNTES

24 Prec que presenta el regidor no adscrit, sobre el carrer Foneria.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les declaracions de la regidora de Via Pública en referència al Top Manta.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els robatoris reiterats de la bandera espanyola de la caserna de la Policia Local de Mataró.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Mataró millori la seguretat viària a la Ronda Mossen Jacint Verdaguer i Via Europa.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els efectes de la presència de porcs senglars a la ciutat.

29 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la venda il.legal a la ciutat.

30 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació del menjador de l’escola Camí del Mig.

31 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la instal.lació de la gespa al camp de Molins-Vista Alegre.

32 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la mobilitat del proper 11 de setembre.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor