Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari del mes d'abril (03/04/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari del mes d'abril (03/04/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2390/2014 de 31 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 3 d’abril de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 d’abril de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 6 de febrer de 2014.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i Socialista per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què l’ajuntament de Mataró expressi la seva preocupació i rebuig pels successos que estan tenint lloc a Veneçuela.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2179/2014 de 25 de març, de modificació règim de dedicació del regidor Miquel Rey i Castilla.

4 Canvi representant de l’ajuntament de Mataró en la Fundació Privada El Maresme.

5 Nomenament Patró en la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

6 Atorgament Medalla de la Ciutat al Col•legi Sagrat Cor de Jesús.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

7 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1526/2014 de 28 de febrer, d’aprovació de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2013.

8 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local extraordinària i urgent de 7-3-2014 relatiu a l’aprovació definitiva del Pressupost general de l’ajuntament de Mataró per a l’exercici 2014.

9 Arrendament de l'habitatge municipal situat al carrer Pascual Madoz núm. 28-30 Escala B 2on C.


Servei de Compres i Contractacions

10 Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives generals contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal•lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats.

11 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la concessió demanial de l’ús privatiu de l’equipament situat al carrer Alarcón núm. 27 de Mataró.


Direcció de Recursos Humans

12 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per XBA.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

13 Aprovació del 2n Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal en relació amb el sòl no urbanitzable i d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi.

14 Aprovació inicial PGOM que afecta la ZONA 2a, incorporació de l’ús comercial a zones d’indústria urbana: Cal Collut, Ctra. de Mata, Ca l’Imbern, Balançó i Boter.

15 Aixecar parcialment la suspensió d’atorgament de llicències d’instal•lacions de subministrament de carburant de detall.

16 Aprovació provisional del Pla Especial de Sant Miquel de Mata


Via Pública

17 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què s’estudiï la implantació d’un sistema de detecció i actuació en casos de persones grans que viuen soles.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per a l’elaboració i aplicació d’un Protocol d’actuació per respondre a les situacions d’incivisme provocades pel consum d’alcohol a la via pública a les zones d’oci nocturn a la nostra ciutat.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la limitació horària de l’obertura dels bars que siguin focus de conflictes.

21 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, i la Candidatura d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament de Mataró declari i/o pagui els tributs que tinguin amb destinació la Hisenda espanyola mitjançant l’Agència Tributària Catalana.

 

PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el viatge que un grup d’empreses va realitzar al juny de 2013 a Miami del que l’ajuntament de Mataró i Tecnocampus van ser promotors, instigadors i animadors.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la destinació dels ingressos i l’hipoteca que es va contreure pel pagament de l’edifici del Rengle.

24 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista per saber l’estat d’evolució del Pla Estratègic de la Cultura de Mataró.

25 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació del Consell Municipal d’Igualtat.

26 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per reclamar al govern municipal els resultats de l’anàlisi de la implementació de la zona escolar única a Mataró.

27 Prec que presenten els grups municipals Socialista, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular sobre la situació del Consell Municipal d’Igualtat.

 

L'Alcalde Acctal.,
Joaquim Fernàndez i Oller

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor