Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari de maig (08/05/2014)

Escoltar

Ple ordinari de maig (08/05/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3068/2014 de 5 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 8 de maig de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de maig de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 6-3-2014, de 3-4-2014 i extraordinària de 29-4-2014..

 

2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita pels cabals ambientals.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista contra la pobresa energètica.

2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per rebutjar les interlocutòries del TSJC en contra de la immersió lingüística a les escoles.

2.4 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió amb motiu dels 35 anys d’Ajuntaments democràtics.

 

 


DICTAMENS

Alcaldia

3 Informe de l‘activitat de Defensor del Ciutadà anys 2012 i 2013.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

4 Aprovació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música per al curs 2014-2015.

5 Aprovació dels preus públics de l' Institut Miquel Biada per al curs 2014-2015.

6 Aprovació dels preus públics de l'Aula de Teatre per al curs 2014-2015.


Servei de Gestió Econòmica

7 Cessió d'ús a favor de la Fundació del Maresme d'uns terrenys i instal•lacions de la finca Santa Maria de Cirera - Les Sureres

8 Concessió demanial de l'ermita Santa Maria de Cirera

9 Concessió demanial de l'edifici Cafè del Mar a favor de la Fundació Unió de Cooperadors.

10 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 2012.

11 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


Servei de Compres i Contractacions

12 Aprovació de la liquidació de l'exercici 2013 del servei urbà de transport públic "Mataró Bus".

13 Aprovació del pressupost per l'exercici 2014 del servei urbà de transport públic "Mataró Bus".

14 Adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

15 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa a l’UA-87 Entorns Biada.

16 Aprovació del Text refós de la modificació del PGOM 96 àmbit discontinu Cirera-Rocafonda.

17 Adhesió a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per “Un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local”.

18 Adhesió a la Declaració de Vilanova i la Geltrú, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per “l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral”.


Via Pública

19 Imposar sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i Socialista per l’adhesió a la commemoració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

21 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular per tal d’instar al govern municipal a prendre les mesures adients per atendre els i les joves i adolescents davant la implantació per al curs 2014-2015 de la nova etapa educativa prevista en la LOMCE anomenada “Formació Professional Bàsica”.

22 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals a instàncies de la Plataforma Estafabanca Mataró, per declarar persones “Non Grates” a la ciutat de Mataró als Srs. PDL i JIG com a màxims responsables de Caixa Laietana durant l’estafa de les preferents.

 

PRECS I PREGUNTES

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la demanda d’informació per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya a l’Ajuntament de Mataró.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mesures que va anunciar el regidor de Cultura que es prendrien sobre el desenvolupament del Carnaval.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació dels pisos adaptats de PUMSA al carrer Vasco Nuñez de Balboa.

26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els terminis de reconstrucció de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

28 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el Conveni de col•laboració signat entre els Ajuntaments de Mataró i Barcelona.

29 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el nombre d’habitatges cedits per entitats financeres que el Govern Municipal ha destinat a lloguers socials.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) referent a les queixes dels usuaris dels autobusos interurbans de l’empresa Casas.

31 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la possibilitat d’habilitar un servei de notificació d’actes incívics.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor