Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (29/01/2015)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració i Atenció Ciutadana (29/01/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària.
Dia: 29 de gener de 2015
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 1 de la sessió ordinària del dia 15 de gener de 2015.

2. Despatx oficial.
 

3. Línees d’actuació.


4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.


5. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial, i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 294.487,50 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.


DIRECCIÓ RECURSOS HUMANS

5.2 Acceptació de la subvenció de 437.294,36 euros atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya corresponents al Projecte Treball als Barris

6. Propostes al Ple.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

6.1 Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.

DIRECCIO DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.2 Modificació del plec de condicions que regeix la concessió de domini públic de la finca d'equipaments on s'erigeix el complex del Tecnoampus i autorització per a la transmissió dels drets concessionals que ostenta la Fundació Privada CETEMMSA sobre la mateixa a favor de la Fundació Privada Alira.

6.3 Concessió de domini públic sobre la finca d'equipaments de la UA-53- El Verdet, situada entre els carrers Alarcón i Fortuny, a favor de la Fundació Privada Llars de l'Amistat Cheshire per a la construcció i explotació d'un centre residencial de persones amb grans discapacitats físiques, prèvia extinció del dret de superfície que hi ha constituït sobre la finca a favor de PUMSA i aprovació definitiva de la MPPGO referent al canvi de qualificació de la finca.

6.4 Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró a sol•licitar l’aplaçament sobre diferents quotes amb venciment els anys 2015 i 2016 dels crèdits atorgats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i autoritzar la concertació d’una operació de crèdit d’import màxim 2.500.000,00 € pel seu refinançament .

6.5 Modificació Pressupost 2015

6.6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

 


Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 26 de gener de 2015