Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (23/07/2015)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (23/07/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 23 de juliol de 2015
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 1 de la sessió ordinària del dia 17 de juliol de 2015.


2. Línees d’actuació.

2.1 Convocatòries del SOC, juliol 2015, per subvencionar programes ocupacionals: Programa Treball i Formació (PPO) adreçat a persones en situació de desocupació, prioritàriament de 30 anys o més que hagin esgotat la prestació i/o subsidi per desocupació i Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’inserció.


3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.


4. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015.


SERVEI D’INGRESSOS

4.2 Donar-se per assabentada de la sentència de 10 de juny de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu núm. 50/2015-F, interposat per l’ INSTITUT CATALÀ
DEL SÒL i l’ AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA , contra la liquidació núm. 3871822 de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4.3 Donar compliment a la sentència de 7 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 302/2010, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2010.

4.4 Donar compliment a la sentència de 7 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 404/2011, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2011.

4.5 Donar compliment a la sentència de 7 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 395/2011, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2011.

4.6 Donar compliment a la sentència de 12 de febrer de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima la qüestió d'il•legalitat elevada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 (recurs contenciós administratiu núm. 602/2014), contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública (telefonia mòbil) de l'exercici 2004.

4.7 Donar compliment a la sentència de 4 de juny de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm.

438/2010-E, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2010.


SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.8 Donar compliment de la Sentencia número 140/15, de 27 de maig de 2015, dictada en el Procediment Ordinari 163/2014 que estima el recurs contenciós administratiu interposat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, contra el decret número 674/2014 de 3 de febrer de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, per desperfectes a la xarxa elèctrica situada a l’Avinguda Gatassa amb carrer Josep Montserrat Cuadrada (expedient W66/2011)

4.9 Donar compliment de la Sentencia número 335/2013, de 23 d’abril de 2013, dictada en el Procediment Ordinari 172/15 del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que estima el contenciós interposat, contra el decret número 7360/2011 de 7 de novembre, de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, per caiguda al carrer Barcelona (expedient W56/2009)


5. Propostes al Ple.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Ratificació del decret d’alcaldia 4918/2015 de 15 de juny relatiu al nou requeriment del deute de la Generalitat, actualitzat a data 4/06/2015 més interessos corresponents.

5.2 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015.

5.3 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015.


La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 20 de juliol de 2015