Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/04/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/04/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2465/2015 de 27 de març
Assumpte
: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió de l'1 d'abril de 2015
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 1 D’ABRIL DE 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de març de 2015

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels serveis de sonorització, il•luminació i projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza, o en que col•labora l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal•lacions de climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d’ alarmes d’ intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà l’acord marc del servei d’ impressió de publicacions, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del Projecte complementari d’instal•lació de gespa artificial al camp municipal de futbol Vista Alegre-Els Molins i adjudicació a “VORACYS, SL”.

9 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió de la graella aèria i serveis associats de la Festa al Cel 2015.

10 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2015.

11 Adjudicació del servei d’assegurances per a l’Ajuntament de Mataró, en tres lots.

12 Adjudicació de l’acord marc del servei d’ impressió de fullets, cartells i publicacions pel que fa el lot 1 (cartells i fullets) i desistiment del lot 2 (publicacions).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

13 Proposta Oferta Pública d’Ocupació 2015

14 Procés selectiu per a la cobertura 6 places d’agent de policia (3 places en torn lliure i 3 places en torn de mobilitat horitzontal)

15 Procés selectiu per a la cobertura de 2 places de sergent per promoció interna

16 Procés selectiu per a la provisió d’1 Cap de Servei d’Ocupació

17 Procés selectiu per a la provisió d’1 Cap de Servei de Promoció Ciutat i Comerç

18 Procés selectiu per a la provisió d’1 Cap de Secció Coordinació Ens Dependents i Processos

19 Procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de TM de promoció econòmica (Perfils d’Ocupació i Promoció Ciutat)

20 Procés selectiu per a la creació d'una llista d'espera de Tècnic/a de Cultura (A1/A2)

21 Proposta nomenament GOS com a funcionari de carrera per superació de període de pràctiques

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Via pública-

22 Condecoracions i medalles.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor