Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/02/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/02/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
717/2015 de 29 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de febrer de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de febrer de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de gener de 2015


2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-


3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial, i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Acceptació de la subvenció de 437.294,36 euros atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya corresponents al Projecte Treball als Barris.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-


5 Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC que estima el recurs d'apel•lació núm. 101/2013, interposat contra la Sentència del JCA núm. 2 desestimatòria del recurs núm. 317/2009 contra la Mod. de la divisió poligonal de la rda. Barceló-Fàbregas de Caralt.

6 Aprovació inicial dels Estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació del Sector “U.A.-88 EL SORRALL”.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-


7 Donar-se per assabentada de la sentència de 18 de desembre de 2014 , dictada en el recurs d’apel•lació núm. 179/2012, interposat per LIBERTY RAL 69, SL contra la sentència de 24 d’abril de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, la qual desestimà el recurs contenciós administratiu (438/2010) interposat per la mateixa empresa contra el decret municipal 3019/2010, de 9 d’abril.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor