Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/03/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/03/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
1519/2015 de 26 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de març de 2015
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de març de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de febrer de 2015.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Convalidació del Decret 75/2015, 9 de gener, del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, pel qual es va adjudicar la contractació del servei de suport a l’estudi, a favor de l’empresa “Serveis a les Persones Encís, SCCL”
 
4         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de lones publicitàries i cartells per a mupis.
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
5         Convocatòria i aprovació de bases especifiques per la cobertura d’una plaça de sotsinspector/a, mitjançant concurs oposició, promoció interna.
 
6         Convocatòria i aprovació de bases especifiques per la cobertura d’una plaça de capatàs/assa, mitjançant concurs oposició, promoció interna.
7         Convocatòria i aprovació de bases especifiques per la cobertura d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, mitjançant concurs oposició, promoció interna.
 
8         Ratificar el Decret 1219/2015 de 18 de febrer del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, de modificació de bases específiques del procés selectiu per a la creació d'una llista d'espera interna d'administratius.
 
9         Nomenament funcionaris de carrera amb la categoria de conserges.
 
10       Contractació indefinida de personal laboral amb la categoria de conserges.
 
11       Aprovació del Pla d'Igualtat Intern, 2015-2018
 
 
           SECRETARIA GENERAL
 
12        Donar compliment de la Sentència número 357/2014 de data 12 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat numero 564/2011-C, interposat contra el decret número 8021/2011, de 2 de desembre, de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per accident amb motocicleta. (Expedient W65/2010).
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
           -Servei d’Equipaments municipals-
 
13        Aprovació del projecte complementari d’instal•lació de gespa artificial al Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Molins.
          
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor