Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/05/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/05/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3330/2015 de 30 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 4 de maig de 2015
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de maig de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la cd'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 d’abril de 2015.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar compliment de la sentència de 15 d’abril de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona (recurs contenciós administratiu abreujat número 563/2014-E), interposat per J.O.N. i per M.O.N., contra la denegació de la devolució de les quotes de l’impost sobre béns immobles (IBI) dels exercicis 2001 a 2009, relatives a la finca ubicada al carrer de l’Overlocaire, 11.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Aprovar la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2015.

5 Aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per cobrir 2 places de Tècnic/a Superior Informàtic/a, grup A1, concurs oposició, promoció interna.

6 Ratificar el decret número 3065/2015, de data 21 d’abril de 2015, que esmena les Bases Específiques del procés selectiu per cobrir una plaça de sotsinspector de policia, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició de promoció interna, al seu apartat de valoració de mèrits.

7 Ratificar el decret número 3164/2015, de data 23 d’abril de 2015, que esmena les Bases Específiques del procés selectiu per cobrir 2 places de sergent/a, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició de promoció interna, al seu apartat de valoració de mèrits.

SECRETARIA GENERAL

8 Donar-se per assabentada de la Sentència número 170/2015, de 17 de abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 127/2014, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

9 Aprovació inicial del Pla Especial de la masia de “Can Carandini”.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor