Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (09/11/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (09/11/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8320/2015 de 5 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 9 de novembre de 2015
Òrgan: Secretaria General

 


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de novembre de 2015, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 d’octubre de 2015


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòminca-

3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2015

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d’instal•lacions d’extincions d’incendis en edificis municipals, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya), mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista del poliesportiu Eusebi Millán, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

7 Aprovar l’adjudicació de subministrament de fons documental de les biblioteques de Mataró


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Acceptació de la subvenció de 586.732,52 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en relació al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.” (Ordre EMO/240/2015 de 23 de juny).


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

9 Donar-se per assabentats de la Sentència 241/15 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, que desestima el recurs ordinari 466/2014, interposat contra el Projecte de reparcel•lació UA 89d Ernest Lluch Valldeix.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació.-

10 Donar-se per assabentada del compliment de la sentència núm. 237/2015, de 29 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 378/2014-V contra la resolució formulada per Decret núm. 35/2014, de 8 de gener, per la Regidora Delegada de Via Pública.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor