Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/09/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/09/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6721/2015 de 10 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 de setembre de 2015
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de setembre de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 31 d’agost de 2015

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material d’ obra.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les instal•lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per càmeres i de control d’ accessos de la ciutat de Mataró.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró.
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

7 Donar-se per assabentats de la Sentència 141/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, que desestima el recurs abreujat 557/2015B, interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la sol•licitud d’extinció, cancel•lació i devolució de la fiança de 15.025 euros, dipositada per a garantir les despeses d’urbanització derivades de l’execució de la UA-32 Lo Bassal

8 Donar-se per assabentat de la Sentència 249 de 2 d’abril de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima en part el recurs contenciós administratiu núm. 50/2012, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual i ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de juny d’interposició de recurs de cassació ordinari contra aquesta Sentència.

9 Donar-se per assabentat de la Sentència 322 de 6 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha resolt estimar en part el recurs contenciós administratiu núm. 109/2014, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual i ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de juny d’interposició de recurs de cassació ordinari contra aquesta Sentència.

10 Donar-se per assabentat de la Sentència 321 de 6 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha resolt estimar en part el recurs contenciós administratiu núm. 108/2014, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual i ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de juny d’interposició de recurs de cassació ordinari contra aquesta Sentència.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
La Secretària acctal
Anna Ramírez Lara