Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/02/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/02/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1045/2015 de 12 de febrer
Assumpte
: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 16 de febrer de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de febrer de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de febrer de 2015.


2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-


3
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’assistència i defensa jurídiques dels empleats de l’Ajuntament de Mataró.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat del servei postal d’ enviament certificat i notificació administrativa de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus, i la seva adjudicació a Correos y Telégrafos, SA.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de consumibles informàtics.

6 Adjudicar la contractació dels serveis postals ordinaris per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, PUMSA, i el TecnoCampus Mataró-Maresme .

7 Adjudicar la contractació del servei de Centre Obert (servei d’intervenció socieducativa no residencial per a infants) de l’Ajuntament de Mataró.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el procediment de modificació substancial de condicions de treball 772/2014, seguit a instància de BLG.

9 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 Bcn, en el recurs contenciós administratiu 23/2014 interposat per AdMP.

10 Proposta de convocatòria per crear una llista d’espera d’assessors/es jurídics/ques, grup A1.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-


11 Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC que estima el recurs d'apel•lació núm. 152/2013, interposat contra la Sentència del JCA núm. 7 desestimatòria del recurs núm. 499/2009 contra el Projecte d'urbanització rda. Barceló, Illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, magatzematge i altres de Can Fàbregas i de Caralt.

-Servei d’Equipaments municipals-


12 Aprovació inicial del Projecte d’enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de l’àntic Vapor Gordils i Dalmau.
 

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor