Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/03/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/03/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2020/2015 de 12 de març
Assumpte
: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 16 de març de 2015.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de març de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de març de 2015

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei higienicosanitari per a la prevenció de la legionel•losi als equipaments municipals.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Nomenament funcionària de carrera amb la categoria d’auxiliar de protocol i relacions públiques

SECRETARIA GENERAL

5 Donar-se per assabentada de la Sentència número 44/15, de 17 de febrer de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 210/13-F, interposat contra el decret numero 3959/2013, de 14 de juny, del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per filtracions a l’interior de la finca amb motiu de les obres del Camí Ral. (Expedient W61/2011)

6 Donar-se per assabentada de la Sentència número 43/15, de 23 de febrer de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 209/2013, interposat contra el decret numero 3960/2013, de 14 de juny, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per filtracions a l’interior d’una finca amb motiu de les obres del Camí Ral (alçada del número 269) (Expedient W62/2011)

7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 233/2014, de 4 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 131/2013, interposat contra el decret numero 833/2013, de 4 de febrer, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública. (Expedient W1/2012).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

8 Donar-se per assabentats de la Sentència 50/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, que inadmet el recurs ordinari 413/2012, interposat contra el Projecte de reparcel•lació econòmica de Sector Vallveric.

9 Donar-se per assabentats de la Sentència 102/2015 del Tribunal Superior de Justícia, que desestima el recurs d’apel•lació 241/2014, interposat per l’Ajuntament contra Sentencia JCA que dóna tràmit a l'expropiació finca a El Sorrall.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara