Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (20/04/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (20/04/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2932/2015 de 16 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 d'abril de 2015
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 d’abril de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 d’abril de 2015

2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Interposar recurs d'apel•lació contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona d'estimació del recurs presentat per Orange Espagne, SAU contra la liquidació número 3753721-0, de 5.291,99 euros, relativa a la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local, servei de telefonia fixa (tercer trimestre 2013).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Resolució del recurs de reposició interposat contra l'a djudicació del servei postal d’enviament certificat i notificació administrativa (exp 248/2015)

5 Aprovar l’adjudicació del servei de control integrat de plagues urbanes en el municipi de Mataró, mitjançant tècniques de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD)


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per crear una llista d’espera de Director/a de Museu.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7 Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Sector Touring Club.

8 Aprovació inicial de la modificació de la divisió poligonal de l’àmbit del PMU Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt i aprovació inicial de l’Acord Marc a signar entre part dels propietaris de la Rda. Barceló, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, en relació a l’execució de la Rda. Barceló.

9 Aprovació inicial del Nou projecte d’urbanització del PMU.01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt (desembre 2014).

10 Aprovació inicial del Pla Especial del Centre Natació Mataró i entorns.

11 Aprovació inicial del Pla Especial de la Masia de Ca l’Iborra.


-Desenvolupament Sostenible-

12 Aprovació del projecte per accedir al finançament del Fons Europeu d’Inversions.

PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor