Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (23/11/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (23/11/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntamente de Mataró
Organisme
Ajuntamente de Mataró

Ordre del dia

Dia: 23 de novembre de 2015
Hora: 14:30
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntamente de Mataró


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 de novembre de 2015

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Interposar recurs d’apel•lació contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona (recurs núm. 481/2014-AA), que estima el recurs presentat per ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació del primer trimestre de 2014 de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia fixa).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de material pirotècnic, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la renovació de la infraestructura d’emmagatzematge d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

6 Aprovar l’adjudicació del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Acceptació de la subvenció de 242.277,60 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en relació al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a administracions locals.” (Ordre EMO/244/2015 de 29 de juliol

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor