Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (28/09/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (28/09/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7172/2015 de 24 de setembre
Assumpte: Convocatòria i OD Junta de Govern Local sessió del 28 de setembre de 2015
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 de setembre de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de setembre de 2015


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Resolució del contracte de la gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES, per dissolució de l’adjudicatari.

4 Resolució del contracte del subministrament de material d’obra, per impossibilitat d’executar la prestació per part de l’adjudicatari.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils.

6 Resolució de recurs interposat contra l’acord de Junta de Govern Local de data 18/05/2015 i adjudicació del subministrament de lones publicitàries.

7 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les instal•lacions de climatització.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en el procediment de reclamació de quantitat 651/2013, seguit a instància de 27 treballadores.


SECRETARIA GENERAL

9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 176/2015, de 4 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 85/2015, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

10 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 136/15, de 10 de juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu contra la sanció de data 20 de novembre de 2012.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor