Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (10/12/2015)

Escoltar

Junta del Govern Local (10/12/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9078/2015 de 3 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 10 de desembre de 2015
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIJOUS 10 de desembre de 2015, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 23 de novembre de 2015.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 102/2015-F, interposat pel senyor JAUME COT ROVIRA contra la liquidació número 3941142, de quota 2.707,68 euros, relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat, del subministrament de dotze equips multifuncionals i el seu manteniment, i la seva adjudicació a la Ute Ricoh España, SAU-Sistemas Digitales de Catalunya, SA Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 108.538,84 euros, IVA exclòs. (exp. 283/2015)

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’exterior d’equipaments de l’Ajuntament de Mataró (contracte reservat d’acord amb la Disp. Ad. 5a del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 1.440.885,59 euros, IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. (exp. 276/2015)

6 Aprovar la rectificació del plec de clàusules administratives de l’expedient relatiu al servei pel manteniment d’instal•lacions d’incendis en edificis municipals.

7 Aprovar l’adjudicació del Projecte d’enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de l’antic Vapor Gordils i Dalmau.

SECRETARIA GENERAL

8 Donar compliment de la Sentència número 243/2015, de 19 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 264/14, interposat contra el decret numero 2318/2014, de 28 de març, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut quan caminava per la Carretera de Cirera.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

9 Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Suprem de 02.11.2015, dictada en recurs de cassació núm. 1239/2014, contra Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 07.02.2014, sobre just preu finca expropiada zona verda La Fornenca.

10 Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 30.10.2015, dictada en recurs ordinari núm. 417/2013, contra acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 26.07.2013, finca rda. Bellavista (El Sorrall).

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

11 Donar-se per assabentada de la sentència desestimatoria, de 2 de setembre de 2015 , del Jutjat Contenciós Administratiu nº 8 de Barcelona, dictada en el recurs ordinari núm. 58/2013, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESÀÑA S.A. contra el Decret 7507/2012 de 13 de desembre de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, en que s’ordenava el cessament de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil ubicada al Passeig del Rengle, 5.

PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
 

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor