Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (22/12/2015)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (22/12/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
9466/2015 de 17 de desembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 de desembre de 2015

Òrgan: Secretaria General

Dia: Dimarts 22 de novembre de 2015
Hora: 20.00h
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 22 de desembre de 2015, a les 20,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per import de 30.000.000 euros

Servei d’Ingressos

2 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i de les categories fiscals dels carrers.

3 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals reguladores de les taxes.

4 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals reguladores dels preus públics.

5 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals reguladores de les tarifes.

6 Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a l'exercici 2016.

7 Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al pagament de l’ IBI per raons socials, per a l'exercici 2016.

8 Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2016.

9 Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2016.

 
L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor