Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (08/07/2015)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (08/07/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5342/2015 de 3 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 8 de juliol de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 8 de juliol de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 

ORDRE DEL DIA

1 Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple.

2 Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.

3 Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.

4 Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.

5 Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats públiques o privades.

6 Modificació de llocs de treball i de la plantilla

7 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 4919/2015 de 15 de juny, sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.

8 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de juny, sobre delegació de competències a regidors delegats.

9 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 5337/2015, de 3 de juliol, sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local

10 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 5341/2015 de 3 de juliol, sobre creació i composició de la Mesa de Contractació.

11 Donar compte Decret de l’alcaldia núm. 5321/2015 de 3 de juliol, de modificació d’Organigrama.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor