Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (09/04/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (09/04/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dijous, 9 d'abril
HORA: 19.00 h
LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA


1 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Carlos Fontbona Gil a l’Acta de regidor d'aquest Ajuntament.

2 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de les sessions ordinàries del 5 de febrer de 2015 i del 5 de març de 2015.


3 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

3.1 Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió en defensa de l’exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat a les properes eleccions municipals.

3.2 Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya per a què l’ajuntament de Mataró es posicioni clarament a favor de la gratuïtat de l’autopista C-32 a partir del 2021.

3.3 Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Socialista i la Candidatura d’Unitat Popular a iniciativa de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mataró, de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.


DICTAMENS

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica

4 Aprovació del Pacte pel Comerç de Mataró 2015-2017


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1580/2015 de 27 de febrer, d’aprovació de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014.

6 Proposta relativa a l’aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats Aigües de Mataró S.A., Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, EPE Mataró Audiovisual, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.

7 Denegació de l'autorització sol•licitada per PROMOCIONES MOLINA CINCO, S.L. per hipotecar diverses places d'aparcament situat al subsòl de la zona verda de la UA-48 Camí Ral/ Hospital que titularitza en règim de concessió demanial.

8 Aprovar la responsabilitat subsidiària de l’Ajuntament de Mataró davant el Ministeri d’Economia i Competitivitat, en l’operació autoritzada pel Ple de data 5 de febrer de 2015 a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.


-Servei de Compres i Contractacions-

9 Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per l’exercici 2014 (exp. 12/2008)

10 Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a l’any 2015

11 Autoritzar la subcontractació del servei de bar-restaurant, inclòs a la concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró.


-Direcció de Recursos Humans-

12 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per VFO.

13 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per LFH.

14 Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.

15 Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2014, finalització de Plans de Desenvolupament de carrera professional de la Policia Local de Mataró i aprovació d’un complement personal pels funcionaris del cos de la Policia local


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

16 Aprovació inicial del Reglament del registre de sol•licitants d’habitatge de protecció oficial de Mataró.

17 Aprovació provisional del Pla especial d’ordenació masia Can Ribot.

18 Aprovació provisional del Pla especial d’ordenació masia Sant Ramon (Les Magnolies).

19 Aprovació provisional Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal referent al canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema d’equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny.

20 Aprovació inicial Modificació puntual del Pla general del sector 5-07 Madoz–Antoni Puigblanc.

21 Proposta de conveni per la tramitació de l’expropiació d’una finca inclosa dins l’àmbit del Cafè Nou.


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

22 Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la ciutat de Mataró


-Via Pública-

23 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per A.M.E. per infraccions greus en matèria d’animals considerats potencialment perillosos (exp. 412/13).

24 Revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2011 per infracció greu per infraccions en matèria d’animals considerats potencialment perillosos (exp. 963/10).

25 Revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2013 per infracció greu per infraccions en matèria d’animals considerats potencialment perillosos (exp.4/2013).


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

26 Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per potenciar la bicicleta, un vehicle per humanitzar Mataró.


PRECS I PREGUNTES

27 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per conèixer el grau de seguiment dels acords presos pel Ple municipal sobre planificació escolar.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del pàrquing de la Plaça Occitània.

29 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la proposta de resolució aprovada en el Ple del mes de desembre d’incrementar les inspeccions de les botigues multipreu.

30Pregunta que presenta el grup municipal Socialista en relació a les declaracions de l’alcalde Joan Mora sobre els treballadors de PUMSA arrel de l’adjudicació incorrecta d’un habitatge.

31 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el servei de Mataró Bus.

32 Pregunta que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els riscos d’esfondrament de cases als carrers de l’Eixample del mar.

33 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per fer un estudi d’espais disponibles a la ciutat per zones d’esbarjo per a gossos.

34 Pregunta que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les negociacions fallides per ubicar el Centre d’Acollida d’Aliments Solidaris en un local cedit gratuïtament per la direcció del CRAE Pere Quart.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Festa del Cel.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor