Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (05/02/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (05/02/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: dijous, 5 de febrer
HORA: 19.00 h
LLOC: Sala de Plens de la Casa Consistorial


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de les sessions: ordinària del 4 de desembre de 2014 i extraordinària del 23 de desembre de 2014.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten tots els Grups Municipals en favor del rol actiu de la ciutadania i la societat en la integració de l’autoconsum elèctric i el foment de les energies renovables.

2.2 Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a què l’Ajuntament de Mataró sol•liciti l’estudi d’un nou tram ferroviari que connecti Mataró amb la Costa Brava.

2.3 Declaració Institucional que presenten el Grup Municipal d’ Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Municipal Socialista, en defensa dels afectats i afectades per hepatitis C i del seu dret a rebre tractament en el sistema sanitari públic.


DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Modificació del plec de condicions que regeix la concessió de domini públic de la finca d'equipaments on s'erigeix el complex del Tecnocampus i autorització per a la transmissió dels drets concessionals que ostenta la Fundació Privada CETEMMSA sobre la mateixa a favor de la Fundació Privada Alira.

4 Concessió de domini públic sobre la finca d'equipaments de la UA-53- El Verdet, situada entre els carrers Alarcón i Fortuny, a favor de la Fundació Privada Llars de l'Amistat Cheshire per a la construcció i explotació d'un centre residencial de persones amb grans discapacitats físiques, prèvia extinció del dret de superfície que hi ha constituït sobre la finca a favor de PUMSA i aprovació definitiva de la MPPGO referent al canvi de qualificació de la finca.

5 Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró a sol•licitar l’aplaçament sobre diferents quotes amb venciment els anys 2015 i 2016 dels crèdits atorgats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i autoritzar la concertació d’una operació de crèdit d’import màxim 2.500.000,00 € pel seu refinançament .

6 Modificació Pressupost 2015

7 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


-Secretaria General-

8 Ratificació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari del Maresme.

9 Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES

-Direcció d’Esports-

10 Aprovació inicial del reglament de les instal•lacions esportives municipals


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

11 Aprovació definitiva de l’estudi de detall del carrer Sant Antoni 54-56

12 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació referent al canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema d’equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny.


-Desenvolupament Sostenible-

13 Aprovació del Pla d’estalvi i eficiència energètica


-Via Pública-

14 Imposar una sanció de 300,51 euros a F.X.C.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 867/2014).

15 Imposar una sanció de 200,51 euros a M.A.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 1015/2014).

16 Estimar el recurs de reposició interposat per E.S.R., pels motius recollits en la part expositiva del presenta acord (Exp. 597/2014)

17 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.T.O., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.868/2014).

18 Imposar a E.I.S. una sanció de 2.404,05 euros, per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 869/2014).

19 Imposar a D.C.M. una sanció de 2.404,05 euros per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e i una sanció de 600,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b, en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 872/2014).


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenten els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i de la Candidatura d’Unitat Popular per a l’adquisició de pisos destinats a lloguer social i altres necessitats.

21 Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal Socialista per tal de reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les Escoles Bressol municipals de Mataró


PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, sobre la participació de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

23 Prec que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a què Mataró es coordini amb Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Canet i Arenys de Mar per a la celebració d’actes institucionals arran de l’any europeu del Patrimoni Industrial 2015.

24 Prec que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a què la Coordinadora per a la Defensa de la Sanitat Pública Mataró participi al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

25 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la participació de la Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

26 Pregunta que presenta el regidor no Adscrit sobre el no compliment de l’acord de Ple de 2 d’octubre de 2014 en relació als drets i deures dels regidors d’aquesta Corporació.

27 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el Consell d’Infants de Mataró.

28 Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’acompliment del compromís de dotar a les Bandes de Setmana Santa d’un lloc digne pels seus assajos.

29 Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el manteniment dels solars i aparcament de superfície a Cerdanyola.

30 Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els serveis que realitza la Policia Local de Mataró.

31 Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cost del cicle de Teatre “Teatre i Compromís” celebrat a la nostra ciutat la tardor passada.

32 Prec que presenta el Grup Municipal Socialista sobre els ajuts a l’habitatge.

33 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el Pla Jove 2013-2016

34 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre les millores pendents en instal•lacions esportives municipals.

35 Prec que presenta el Grup Municipal de Plataforma x Catalunya per buscar una solució a la mancança de papereres a les platges de Mataró.
 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor