Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (05/11/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (05/11/2015)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8211/2015 de 2 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de novembre de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de novembre de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 31-8-2015 i ordinàries de 3-9-2015 i del 1-10-2015.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 27-10-2015, en relació a la suspensió del Règim Especial d’Autonomia de gestió del Consorci Sanitari del Maresme

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-11-2015, presentada pel grup municipal de VOLEMataró de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-11-2015, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 2-11-2015, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de suport a les represaliades polítiques.

 

 

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 7586/2015 de 8 d’octubre, de modificació retribucions regidors de la Corporació.

4 Declaració de compatibilitat del regidor Juan Carlos Casaseca Ferrando, Portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

5 Modificació composició Comissió Informativa Municipal d’Acció Social.

6 Modificació provisional representants en la Fundació Privada Unió de Cooperadors.


COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

7 Aprovació inicial modificació articles 8 i 20 dels estatuts de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció d’Ocupació i Promoció Economica

8 Licitació de la concessió administrativa de la parada núm. 19 del mercat municipal de la Plaça de Cuba

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

9 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2015.

10 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2015.

11 Ratificar el decret núm. 7990/2015 de 26 d’octubre, que interposa recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució de 17-7-2015 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprova la liquidació definitiva de la participació de l’Ajuntament de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.
 

Direcció de Recursos Humans

12 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per JMN.

13 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal per JLRM.

14 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal per MTBS.

15 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal per MAVP.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

16 Aprovació provisional del Text Refós de la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Mataró, referent als “Paràmetres reguladors d’usos i activitats” (Capítol V del Tít8ol II, Arts. 128 a 143, 277, 319 i 324).

17 Aprovació provisional del Pla Especial del Centre Natació Mataró i entorns.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció de Cultura
18
Nomenament dels membres de la Comissió del Nomenclàtor

Direcció d’Educació
19
Nomenament dels membres del Consell Escolar

 

PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RENUNCIA REGIDOR

20 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Miquel Rey i Castilla a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les condicions de concessió del Carnet Blau.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal VOLEMataró sobre la situació dels treballadors i treballadores de la cadena de fleques/pastisseries Daunis.


PRECS I PREGUNTES

23 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró relativa a les negociacions sobre el futur del “Corte Inglés” a Mataró.

24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat dels elements redctors de velocitat a diferents vials de la ciutat.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el projecte CUT (Clinica Universitària Tecnocampus).

26 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre la Festa al Cel.

27 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre les mesures per sancionar les entitats financeres i altres grans empreses que tenen immobles permanentment desocupats.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la redacció dels Plecs d’adjudicació de diferents serveis a la nostra ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el retard en la concessió de llicència als castanyers.

30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la difusió dels actes de les associacions.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els actes institucionals i activitats que es realitzaran per aquest Ajuntament el dia de la Constitució el proper 6 de desembre de 2015.

32 Prec que presenta la regidora no adscrita sobre el destí de l’import d’assignació grup municipal.

33 Pregunta que presenta la regidora no adscrita per la millora de l’estat del Parc del Palau, la seva neteja i conservació en suport dels veïns del Palau.

34 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la catàstrofe humanitària als campaments de refugiats sahrauís de Tinduf.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les obres d’accés a la C-32 per la Plaça de França.

36 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes d’orientació.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor