Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (31/03/2016)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (31/03/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dijous 31 de març de 2016
Hora: 09.20 h
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 8 de la sessió ordinària del dia 3 de març de 2016.

2. Línees d’actuació.

2.1 Formalització de la Comissió de Tarifació Social

2.2 Creació de la Comissió Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència.

2.3 Creació de la Comissió de Treball sobre Mitjans Públics de Comunicació Local.

2.4 Creació de la Comissió de Treball del Pla Estratègic Mataró 2022.

2.5 Elaboració de la Guia per la Contractació Socialment Responsable

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

4. Propostes a la Junta.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’ alimentació de les Escoles Bressol Municipals de Mataró. Import fixat com a màxim per l’adjudicació del contracte: Fins a 276.210 euros, iva no inclòs, pels dos cursos inicials de durada del contracte (exp.53/2016)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS INSTITUCIONALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4.2 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Bcn,
en el recurs contenciós administratiu 374/2013 interposat per CFG.

4.3 Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs d’apel•lació interposat per ARV contra la Sentència desestimatòria núm. 54/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 Bcn.

5. Propostes al Ple.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1616/2016 de 29 de febrer, d’aprovació de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Ratificar el Decret d’Alcaldia 2278/2016 de 23 de març, pel qual s’acorda la pròrroga del contracte per a la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics (exp. 169/2009)

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS INSTITUCIONALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.3 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per PCC

5.4 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per FXPG

6. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 24 de març de 2016

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA