Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/05/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/05/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3239/2016 de 28 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de maig de 2016
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de maig de 2016, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària que tingué lloc el 18 d’abril de 2016 i extraordinària urgent del 21 d’abril de 2016.

2. DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de monitors a la piscina municipal de Mataró, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de material d’ oficina per l’Ajuntament de Mataró i les empreses d’Aigües de Mataró, SA (AMSA) i PUMSA, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.

6. Aprovar l’adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera de l’Ajuntament de Mataró.

7. Aprovar l’adjudicació del subministrament de vestuari per la Policia Local.

8. Aprovar l’adjudicació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró.

9. Aprovar l’adjudicació del servei de gestió de la plataforma d’atenció telefònica i telemàtica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

10. Acceptació de la subvenció atorgada pel SOC de 414.866,54 euros destinats al Projecte Treball als Barris (EMO/758/2015, de 17 d’abril)

11. Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2016


SECRETARIA GENERAL

12. Donar-se per assabentada de la Sentència d’11 d’abril de 2016, dictada en el Procediment Abreujat número 388/15-F, interposat per la senyora Natalia Marqués Alarte, contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut en el parc infantil de la Plaça Font del Vidre

13. Donar-se per assabentada de la Diligencia d’Ordenació de la Lletrada de l’Administració de Justícia en la que es declara ferm el decret número 23/2016, de 31 de març, pel qual es procedeix a tenir per desistida la senyora MBA del recurs interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial de danys per caiguda a la via pública.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

14. Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que no dóna lloc a declarar la impossibilitat d’executar la Sentència dictada en recurs ordinari 374/2012, relativa al dret de tramitar l’apreuament per expropiació finca rda. Bellavista.

15. Donar-se per assabentats de la Sentència 87/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 302/2014, interposat contra els Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació del sector Riera de Cirera–Rocafonda.

-Llicències, Disciplina d’Obres i Activitats-

16. Donar-se per assabentats de la sentència de 22 de febrer de 2016, dictada en el recurs contenciós administratiu (402/2014), en expedient que va resoldre deixar sense efecte la comunicació prèvia de l’activitat del local situat al carrer Montalt, núm. 5 baixos.


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans

17. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per PCC

18. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per FXPG

19. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MMC

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor