Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/10/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/10/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
7069/2016 de 29 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Junta de Govern Local sessió 3 d'octubre de 2016
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 d’octubre , a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                            ORDRE DEL DIA
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de setembre de             2016.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ                      CONÒMICA
 
          
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÓMICS
 
3        Adquisició directa i a títol onerós, en exercici del dret de tanteig i retracte, de la finca amb referència cadastral 4203619DG5040S0006KT per incorporar-la al parc d'habitatges municipal.
 
4         Adquisició directa i a títol onerós, en exercici del dret de tanteig i retracte, de la finca amb referència cadastral 3084515DF5938S0013JP per incorporar-la al parc d'habitatges municipal.
 
5         Adquisició directa i a títol onerós, en exercici del dret de tanteig i retracte, de la finca amb referència cadastral 4597201DF5949N0017WR per incorporar-la al parc d'habitatges municipal.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
6         Aprovar l’adjudicació de la millora estructural de la Sala de Coordinació i renovació de l’ integrador de comunicacions de la Policia Local.
 
7         Aprovar l’adjudicació del subministrament de recanvis de vehicles pel Servei d’Espais Públics i Policia Local
 
 
          CIM  ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
                      
               
            -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-
 
 
8         Aprovació inicial del Projecte d’urbanització sector El Sorrall, fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via urbana.
 
9         Aprovació inicial del Projecte d’urbanització sector El Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre la rotonda ramal c-60 i la ctra. C-1415c
 
                           
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
 
 
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
 
 
           Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
 
 
10       Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MSS.
 
 
 
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor