Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (05/09/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (05/09/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6278/2016 d'1 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Junta Govern Local sessió del 5 de setembre del 2016
Òrgan: Secretaria General

 


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de setembre del 2016, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de juliol del 2016.


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de tractament dels residus de les deixalleries municipals, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada


CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

4 Donar-se per assabentada de la sentència número 139/2016, de 16 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, en relació al recurs ordinari 320/2015 interposat contra el decret número 5781/2015, de 20 de juliol, del Regidor Delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació

5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 165/2016, de 26 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en relació al recurs contenciós administratiu 187/2016 contra la resolució de 4 de març de 2016


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor