Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (07/03/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (07/03/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 7 de març de 2016
Hora: 14.30h
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 22 de febrer de 2016

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 120/2015-C, interposat contra la liquidació número 3876556, relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovar la modificació del plec de prescripcions tècniques de la licitació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró.

5 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les instal•lacions de lampisteria en edificis municipals

6 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les instal•lacions elèctriques en edificis municipals

7 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les àrees de jocs

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge-

8 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 19/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 56/2013, interposat contra la desestimació per silenci administratiu de reclamació danys i perjudicis per ocupació part finca rda. Bellavista.

9 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 41/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 119/2015, interposat contra el projecte de reparcel•lació UA-89d Ernest Lluch-Valldeix.

10 Aprovació inicial del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de l’illa 2 de l’Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. Viladomat i J.F. Pacheco

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

 

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara